Contacteer ons

Privacybeleid

Privacybeleid

Deze website is eigendom van Willem Dewaele (hierna “Fraises de Guillaume” of de “Onderneming”).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Fraises de Guillaume – Willem Dewaele
Albert Lienartstraat 19
9300 Aalst
Telefoon: 0473-763254
E-mail: info@fraisesdeguillaume.be
Ondernemingsnummer: 0825.292.925

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fraises de Guillaume of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die Fraises de Guillaume verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Fraises de Guillaume zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen zal Fraises de Guillaume de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@fraisesdeguillaume.be.

Fraises de Guillaume kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fraises de Guillaume kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Fraises de Guillaume op direct of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.
De website van Fraises de Guillaume kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Fraises de Guillaume heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.
Fraises de Guillaume verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Fraises de Guillaume enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Fraises de Guillaume in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Fraises de Guillaume toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier.

Fraises de Guillaume kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

– wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Fraises de Guillaume en de betrokkene;
– wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
– voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Fraises de Guillaume wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@fraisesdeguillaume.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Fraises de Guillaume deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren, en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

eze gegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via info@fraisesdeguillaume.be

5.3. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.4. Kinderen

Fraises de Guillaume heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan achttien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Fraises de Guillaume, verzoekt de Onderneming hem of haar om Fraises de Guillaume te contacteren via info@fraisesdeguillaume.be. Fraises De Guillaume zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Fraises de Guillaume uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Fraises de Guillaume deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Fraises De Guillaume intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Fraises de Guillaume op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Fraises de Guillaume informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Fraises de Guillaumle-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@fraisesdeguillaume.be. De website van Fraises de Guillaume maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Fraises de Guillaume maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Fraises de Guillaume?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_first_pageviewHerkenning bezoekerFraises de Guillaume10 minuten
jsuidHerkenning bezoekerFraises de Guillaume20 jaar
_cfduidVeiligheidFraises de Guillaume1 jaar
nQ_visitIdHerkenning bezoekerFraises de Guillaume70 jaar
nQ_cookieIdHerkenning bezoekerFraises de Guillaume70 jaar
_custom_data_usernameHerkenning bezoekerFraises de Guillaume20 jaar
_custom_data_emailHerkenning bezoekerFraises de Guillaume20 jaar

6.4 Google en Google Analytics

De website van Fraises de Guillaume gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Fraises de Guillaume zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
_gaAnalyseGoogle2 jaar
_gidAnalyseGoogle2 dagen
1P_JARHerkenning userGoogle1 maand
APISIDHerkenning userGoogle2 jaar
CONSENTHerkenning userGoogle20 jaar
HSIDHerkenning userGoogle2 jaar
NIDHerkenning userGoogle6 maand
SAPISIDHerkenning userGoogle2 jaar
SIDHerkenning userGoogle2 jaar
SIDCCHerkenning userGoogle3 maand
SSIDHerkenning userGoogle2 jaar

6.5 Facebook

De website van Fraises de Guillaume maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de Fraises de Guillaume website worden bijgehouden door de pixel. Fraises de Guillaume verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

CookieDoeleindeData ontvangerVerwijdering
frHerkenning userFacebook3 maand
c_userHerkenning userFacebook3 maand
datrHerkenning userFacebook3 maand
xsHerkenning userFacebook3 maand
presenceHerkenning userFacebook70 jaar
wdHerkenning userFacebook1 maand
actHerkenning userFacebook70 jaar
plHerkenning userFacebook3 maand
sbHerkenning userFacebook2 jaar
localeHerkenning userFacebook2 jaar

6.6 Albacross

Albacross is een tool die bedrijven identificeert die de Fraises de Guillaume -website bezoeken. Deze data worden verzameld en geïdentificeerd door middel van cookies. Met deze data kunnen bedrijven die de website bezocht hebben steeds geprofileerd worden voor marketingdoeleinden. U kunt op ieder moment deze gegevens inkijken, (laten) wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met info@fraisesdeguillaume.be. Meer informatie rond Albacross kan je hier vinden: https://albacross.com/privacy-policy/ .

De volgende cookies worden door Albacross ingesteld:

 CookieDoelGegevensontvangerVerwijdering
_gaAnalyseAlbacross2 jaar
intercom-id-ez7jrn1fIdentificeren van niet-persoonlijke informatieAlbacross20 jaar
_gac_UA-42042717-7Identificeren van niet-persoonlijke informatieAlbacross3 maand

6.7 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Fraises de Guillaume contacteren.